Công ty TNHH Makitech Việt Nam đăng kí kinh doanh vào ngày 3/4/2014 và hoàn thành thủ tục vào ngày 31/1/2015 là công ty con có 100% vốn của công ty Makitech Nhật Bản .Công ty TNHH Makitech Việt Nam được cấp phép đầu tư trong lĩnh